DOVOLENÁ 3.-10.7.2022. Všechny nové objednávky budeme vyřizovat od 11.7. Děkujeme za pochopení.

DOVOLENÁ 3.-10.7.2022. Všechny nové objednávky budeme vyřizovat od 11.7. Děkujeme za pochopení.

Čistič praček a odstraňovač zápachu Luxon 150gr.

CZ/SK
2 VONÍTKA do věrnostního systému

Tatrachema

Luxon čistič a odstraňovač zápachu z praček, 1 dávka. Čistí a odstraňuje nečistoty, zbytky pracích prostředků a nepříjemný zápach z pračky. Více

Kód produktu: PRA1639 Doprava a platba

22,90 Kč s DPH

Skladem
ks
(9 ks ihned k odeslání)
Tatrachema

Luxon čistič a odstraňovač zápachu z praček, 1 dávka. Čistí a odstraňuje nečistoty, zbytky pracích prostředků a nepříjemný zápach z pračky. Více

Kód produktu: PRA1639 Doprava a platba

Luxon čistič a odstraňovač zápachu z praček, 1 dávka. Slovenský výrobce.

Luxon čistí a odstraňuje nečistoty, zbytky pracích prostředků a nepříjemný zápach z pračky. Zanechává dokonalou čistotu a svěžest.

Návod k použití: 

Složení/alergeny/nebezpečné látky: uhličitan sodný, peruhličitan sodný.

Hmotnost balení: 150gr.

Návod k použití

Obsah sáčku nasypte do prázdného bubnu pračky a spusťte hlavní prací program při teplotě 60°C. Pračku doporučujeme čistit 1x za 3 měsíce, případně interval přizpůsobte intenzitě praní.

Bezpečnostní upozornění

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.
První pomoc:
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.
Údaje podle Nařízení EP a ES č.648/2004 o detergentech uvedené na obale: 5-15 % bělící činidlo na bázi kyslíku, < 5 % mýdlo, síran sodný, uhličitany, parfém.

Parametry

Hmotnost 150gr.
Vůně Neparfém.
Původ Slovensko