1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. 1 Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží nebo kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat fyzickou osobu podnikatele Mgr. Martin Týc, IČO: 46767720, a to výhradně formou elektronického podání prostřednictvím portálu Retino.cz na adrese https://app.retino.com/cs/client/fe27fe1f-45d2-4a69-b814-6fa515656b7e/form/

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám po obdržení a kontrole vráceného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Peníze Vám vrátíme vždy na bankovní účet, pokud jste hradili jiným způsobem, ujistěte se, prosím, že jste ve formuláři odstoupení vyplnili správně číslo Vašeho účtu a kód banky.

2.2 Zboží musíte bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, odeslat dle pokynů ve formuláři reklamace na portálu Retino.cz (viz bod 1.3).

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Upozornění

Zásilky zaslané do místa sídla (podnikání) a/nebo na dobírku nebudou provozovatelem vyzvednuty a budou dopravcem vráceny odesílateli.
V případě, že chcete využít jiný způsob dopravy, než nabízí portál Retino, zvolte vlastní dopravu a kontaktujte nás pro další pokyny.
Děkujeme za respektování těchto pravidel.


Automatizovaný formulář pro odstoupení od smlouvy na portále Retino


V Praze, dne 23.6.2022

Verze dokumentu: 4.1