1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. 1 Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží nebo kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat fyzickou osobu podnikatele Mgr. Martin Týc, IČO: 46767720, sídlem Krchlebská 1893/12, Praha 4, 14000, korespondenční a doručovací adresa provozovny Vonné.cz, Na Zátorách 613/8, Praha 7, 17000, email: info(zavinac)vonne.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na webové stránce www.vonne.cz můžete elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Vonné.cz, Na Zátorách 613/8, Praha 7, 17000.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Korespondenční adresa / adresa provozovny pro vrácení zboží

Vonné.cz

Na Zátorách 613/8

Praha 7, 17000

V Praze, dne 1.9.2021


Stáhnout aktuální znění poučení ve formátu pdf.

Stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy.