Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží nebo kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat fyzickou osobu podnikatele Mgr. Martin Týc, IČO: 46767720, a to jakoukoliv formou prokazatelného podání, například pomocí emailu, kontaktního formuláře, chatu apod.  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám po obdržení a kontrole vráceného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Peníze Vám vrátíme na bankovní účet, ze kterého byla provedena úhrada objednávky, nebo provedeme refundaci úhrady přes platební bránu, pokud jste hradili platební kartou. Pokud jste zásilku uhradili až při převzetí zásilky (na dobírku), ujistěte se, prosím, že jste nám ve zpětné zásilce zaslali správně vyplněné číslo Vašeho účtu, kód banky (zde nelze vrátit jiným způsobem) spolu s podepsanou žádostí o zaslání úhrady na tento bankovní účet a Vaším podpisem. 

Zboží musíte bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, odeslat dle níže uvedených pokynů. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Ponesete odpovědnost za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání nad rámec běžného vyzkoušení.

POSTUP PŘI VRACENÍ / ODSTOUPENÍ 

Před odesláním zboží nás kontaktujte a informujte nás, že od smlouvy odstupujete a budete zboží vracet. 

Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající nepřijímá nevyplacené zásilky či zásilky zasílané na dobírku, náklady na dopravné v případě chybného zaslání zásilky jsou k tíži Kupujícího.

Upozornění: v případě částečného odstoupení (vracíte jen část zboží z objednávky) Vám náleží poštovné pouze ve výši rozdílu poštovného, který by vznikl v případě, že by poštovné bylo vyšší při dodání celku, než při dodání produktů, které jste si ponechal/a. Jinými slovy - pokud je poštovné v případě dodání všech kusů/produktů z objednávky stejné jako v případě dodání kusů/produktů, které jste si ponechal/a, při částečném odstoupení nemáte nárok na vrácení poštovného, a to ani v jeho poměrné části. 

Zboží zašlete řádně zabalené na adresu sídla provozovatele:

Mgr. Martin Týc (Vonné.cz)

Výletní 351/32, 14200 Praha 4

+735529729, info@vonne.cz