Reklamační řád e-shopu Vonné.cz

Reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu Vonné.cz (https://www.vonne.cz).

Reklamační řád vychází ze Všeobecných obchodních podmínek fyzické osoby podnikatele Mgr.Martin Týc, identifikační číslo (IČO): 46767720, adresa sídla: Výletní 351/32, 142 00, Praha 4, fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 12 (dále jen "Prodávající"), pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vonne.cz, a je jejich nedílnou součástí.
 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

- je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

- je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

- věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

- je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

- věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Ustanovení uvedená v čl. 7. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Ustanovení čl. 7. Obchodních podmínek se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
- prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7 obchodních podmínek,
- se vada projeví opakovaně,
- je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
- je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží reklamovaný výrobek..

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. 

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

 
POSTUP UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace.

Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím libovolného komunikačního kanálů e-shopu Vonné.cz, nejlépe pak e-mailem. 

Kupující je povinen před odeslání reklamovaného výrobku vyčkat na zpětný kontakt ze strany Prodávajícího, který rozhodne o dalším postupu řešení (nutnost zpětného zaslání zboží, uznání reklamace na dálku na základě fotografie apod.) ve lhůtě do tří pracovních dní. V případě rozhodnutí Prodávajícího o nutnosti zaslání reklamovaného produktu, je Kupující povinen si s Prodávajícím domluvit způsob zpětného zaslání zboží.  
Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající nepřijímá nevyplacené zásilky či zásilky zasílané na dobírku, náklady na dopravné v případě chybného zaslání zásilky (nevyplaceně nebo na dobírku) jsou k tíži Kupujícího.

Zásilky zaslané na dobírku nebudou provozovatelem vyzvednuty a budou dopravcem vráceny odesílateli.

ŘEŠENÍ REKLAMACE 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o tom, zda je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.
Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

ŘEŠENÍ SPORŮ
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, přičemž bližší podmínky a způsob řešení jsou uvedeny na webu: www.coi.cz

Platformu pro řešení sporů on-line na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.


V Praze, dne 18.1.2023
Verze dokumentu: 6.0