Reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu Vonné.cz (https://www.vonne.cz).

Reklamační řád vychází ze Všeobecných obchodních podmínek fyzické osoby podnikatele Mgr.Martin Týc, identifikační číslo (IČO): 46767720, adresa sídla: Krchlebská 1893/12, 140 00, Praha 4 - Krč, fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4 (dále jen "Prodávající"), pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vonne.cz, a je jejich nedílnou součástí.
 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího výhradně prostřednictvím portálu Retino.cz

 
POSTUP UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 
Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. 
 
Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace prostřednictvím potrálu Retino. Kupující je povinen před odeslání reklamovaného výrobku vyčkat na zpětný kontakt ze strany Prodávajícího, který rozhodne o dalším postupu formy řešení reklamace ve vztahu k reklamovanému výrobku (nutnost zpětného zaslání zboží, uznání reklamace na dálku na základě fotografie apod.) ve lhůtě do tří pracovních dní. V případě rozhodnutí Prodávajího o nutnosti zaslání reklamovaného produktu, doručí Kupující zboží Prodávajícímu na určenou adresu (nikoliv na adresu sídla podnikání). Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající nepřijímá nevyplacené zásilky či zásilky zasílané na dobírku, náklady na dopravné v případě chybného zaslání zásilky (nevyplaceně nebo na dobírku nebo na adresu sídla podnikání) jsou k tíži Kupujícího.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o tom, zda je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
ŘEŠENÍ SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, přičemž bližší podmínky a způsob řešení jsou uvedeny na webu: www.coi.cz. 

Platformu pro řešení sporů on-line na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

Upozornění

Zásilky zaslané do místa sídla (podnikání) a/nebo na dobírku nebudou provozovatelem vyzvednuty a budou dopravcem vráceny odesílateli.
V případě reklamace po odeslání formuláře vždy vyčkejte na další pokyny - uplatnění a vyřízení reklamace tím bude výrazně snažší.
Děkujeme za respektování těchto pravidel.


Automatizovaný formulář pro reklamaci na portále Retino


V Praze, dne 23.6.2022
Verze dokumentu: 4.1